• Utvärdering

Utvärdering

För att kunna uttala oss om huruvida de insatser den unge får hos oss ger önskad effekt är det avgörande att löpande utvärdera utvecklingen. På WeMinds behandlingshem är vi både intresserade av att kunna uttala oss om den enskilde ungdomens utveckling under placeringstiden och dessutom av att känna till vilken påverkan våra insatser har på gruppnivå. Det vill säga vad som är medelresultatet av en placering hos oss.  

Individärenden

De individuella placeringarna följs med flera utvärderingsmått. Målbeteenden följs upp tre gånger dagligen med beteenderegistreringar som ligger till grund för justering av bemötande och insatser under placeringens gång. Detta är vår primära utvärdering och ger en dagsfärsk indikation på utvecklingen. 

Exempel på utvärdering av målbeteenden (här i förm av förekomst av ältande och aggressiva beteenden)
Exempel på utvärdering av målbeteenden (här i förm av förekomst av ältande och aggressiva beteenden)

På gruppnivå

Den sammanställning som i dagsläget ger den bästa och mest överskådliga bilden av verksamhetens resultat på gruppnivå är den analys av verksamhetens utskrivningar som görs i kvalitetsberättelsen (dessa finns att ladda ner i sin helhet här bredvid till höger).
 

Av de ärenden som avslutats sedan analysen inleddes (14 st) har en majoritet (57,1%) avslutats med ett resultat som inneburit att vården kan beskrivas som genomförd enligt plan (det vill säga att målen i socialtjänstens vårdplan var uppfyllda i tillräcklig grad för att den unge ska kunna gå vidare i vårdkedjan).  I fyra fall fick placeringen avslutas i förstid då förutsättningarna hade förändrats och vården inte längre kunde genomföras i verksamheten (28,6%). Ett exempel på sådana förändringar av förutsättningar är när nya, tidigare okända, problembeteenden som verksamheten inte har adekvata insatser för dyker upp under placeringens gång. I två fall fick placeringarna akut avbrytas då verksamheten inte klarade av den unges problembeteenden (14,3%)

WeMind HVB i siffror

Andel ärenden som avslutats med uppfyllda mål
(Aggregerat resultat 2016-2018) 
 

67%  
(Kvalitetsberättelse 2018)

I hur hög utsträckning rekommenderar våra medarbetare sin arbetsplats till andra?
(På en skala från 0, inte alls, till 6, helt och hållet) 

5,5 av 6
(Medarbetarenkät 2017)

Andel ekologiska livsmedel som serverats

  
36% 
(Miljöredovisning 2017)

Ladda ner