• Utvärdering

Utvärdering

För att kunna uttala oss om huruvida de insatser den unge får hos oss ger önskad effekt är det avgörande att löpande utvärdera utvecklingen. På WeMinds behandlingshem är vi både intresserade av att kunna uttala oss om den enskilde ungdomens utveckling under placeringstiden och dessutom av att känna till vilken påverkan våra insatser har på gruppnivå. Det vill säga vad som är medelresultatet av en placering hos oss.  

Individärenden

De individuella placeringarna följs med flera utvärderingsmått. Målbeteenden följs upp tre gånger dagligen med beteenderegistreringar som ligger till grund för justering av bemötande och insatser under placeringens gång. Detta är vår primära utvärdering och ger en dagsfärsk indikation på utvecklingen. 

Exempel på utvärdering av målbeteenden (här i förm av förekomst av ältande och aggressiva beteenden)
Exempel på utvärdering av målbeteenden (här i förm av förekomst av ältande och aggressiva beteenden)

På gruppnivå

Den sammanställning som i dagsläget ger den bästa och mest överskådliga bilden av verksamhetens resultat på gruppnivå är den analys av verksamhetens utskrivningar som görs i kvalitetsberättelsen (dessa finns att ladda ner i sin helhet här bredvid till höger).
 

Av de 19 ärenden som avslutades under 2018 var det 14 ärenden (74%) där uppdraget var slutfört, vilket innebär att målen var uppfyllda i tillräcklig grad för att den unge skulle kunna gå vidare i vårdkedjan och flytta vidare till annan vård, eget boende, stödboende eller hem till föräldrarna. I 4 fall (21%) fick placeringen avslutas på grund av att förutsättningarna hade förändrats och vården inte längre kunde genomföras i verksamheten. I tre av fallen framkom det beteenden som utgör exklusionskriterier för placering då de inte ingår i den typ av problematik som verksamheten arbetar med (grovt våld, droganvändning och kriminalitet). Beteendena var antingen inte kända före placeringen eller hade rapporterats som avsevärt mindre i omfattning vid inskrivningsbedömningen. I det fjärde fallet drog vårdnadshavare in samtycke till placeringen på grund av missnöje med behandlingsresultatet. I ett fall (5%) fick placeringen akut avbrytas då verksamheten inte klarade av den unges problembeteenden. I detta fall handlade det om att ungdomen utförde en grov våldshandling mot personal.

WeMind HVB i siffror

Andel ärenden som avslutats med uppfyllda mål
(Verksamhetsåret 2018) 
 

74%  
(Kvalitetsberättelse 2018)

I hur hög utsträckning rekommenderar våra medarbetare sin arbetsplats till andra?
(På en skala från 0, inte alls, till 6, helt och hållet) 

5,39 av 6
(Medarbetarenkät 2018)

Andel ekologiska livsmedel som serverats

  
32% 
(Miljöredovisning 2018)

Ladda ner