• Målgrupp

Målgrupp

Vår målgrupp är pojkar mellan 14 och 18 år med kombinerad social och psykiatrisk problematik.


Beteendeproblem

Vi är specialiserade på beteendeproblem. Detta innebär att ungdomarna som bor hos oss har behov av att förändra sina beteendemönster på olika sätt. Det kan innebära att den unge hanterar problem i vardagen genom att i största möjliga mån undvika sådant som är svårt och isolerar sig. Det kan också innebära att den unge trotsar vuxnas gränssättning eller använder ett utagerande sätt för att hantera svårigheter i livet. Andra förekommande beteendeproblem är självskadebeteenden, skolfrånvaro, stark rutinbundenhet eller svårigheter med impulskontroll.


Psykiatriska behov

Ofta förekommer ovan nämnda beteendeproblem tillsammans med  funktionsinskränkande psykiatrisk problematik. Vi har stor erfarenhet av att behandla ångest (tvångssyndrom, social fobi, paniksyndrom, hälsoångest, etc) samt depressivitet. Även mer komplex problematik som utredning och kartläggning vid misstänkt bipoläritet eller psykosutveckling är uppdrag som passar vår kompetens väl.


Omvårdnadsbehov

Verksamheten är väl förberedd på svårigheter som är vanligt förekommande bland ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som autism, ADHD eller intellektuella funktionshinder. Det är således vanligt att ungdomar i vår målgrupp har behov av färdighetsträning både gällande sociala situationer och för att klara vardagens grundläggande rutiner som hygien, kost och motion. Verksamheten kännetecknas av hög kontinuitet i bemanningen, fasta rutiner och tydliga regler.
 

Ålder

WeMind Stegsholm vänder sig till unga killar och deras familjer. Vi har inskrivningsålder från 14 till 17 år. Man kan dock bo kvar för behandling även efter att man fyllt 18 år om behov kvarstår, men måste flytta vidare från verksamheten innan man fyller 19 år.  


Problem som inte hör till vår målgrupp

Verksamheten på WeMind Stegsholm är specialiserad på kombinationen psykosociala och psykiatriska behov. För att kunna erbjuda högt specialiserad vård kan de placerades behov inte skifta för mycket. Detta innebär att vi tyvärr inte kan hjälpa individer med missbruk eller kriminalitet i sin problembild, även om man stämmer in på målgruppen i övrigt. 

Problemområden vi arbetar med

 • ADHD
 • Aggression och impulskontroll
 • Autismspektrumtillstånd
 • Bipolärt syndrom
 • Depression
 • Intellektuella funktionshinder
 • Psykossjukdom och psykosnära tillstånd
 • PTSD
 • Självskadebeteenden
 • Social fobi
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Ångestsyndrom