Behandlingshem för unga i

Stockholm

På en idyllisk plats i Stockholms skärgård driver vi ett privat behandlingshem för ungdomar - tonårskillar med sociala problem och psykisk ohälsa. Vi är specialister på neuropsykiatriska funktionsvariationer och beteendeproblem.

Målgrupp

Vi är ett HVB-hem vars målgrupp är pojkar mellan 14 och 18 år med kombinerad social och psykiatrisk problematik.

Beteendeproblem

Vi är specialiserade på beteendeproblem. Detta innebär att ungdomarna som bor på vårt behandlingshem har behov av att förändra sina beteendemönster på olika sätt. Det kan innebära att den unge hanterar problem i vardagen genom att i största möjliga mån undvika sådant som är svårt och isolerar sig. Det kan också innebära att den unge trotsar vuxnas gränssättning eller använder utagerande för att hantera svårigheter i livet, för att påverka andra att minska sina krav på den unge eller för att få andra att göra som denne vill. Andra förekommande beteendeproblem är självskadebeteenden, skolfrånvaro, hemmasittande, stark rutinbundenhet eller svårigheter med impulskontroll.

Behandlingshem för psykisk ohälsa och psykiatriska behov

Ofta förekommer ovan nämnda beteendeproblem tillsammans med funktionsinskränkande psykiatrisk problematik. Vi är ett behandlingshem för psykisk ohälsa som har stor erfarenhet av att behandla ångest (tvångssyndrom, ptsd, social fobi, paniksyndrom, hälsoångest, etc) samt depression. Även mer komplex problematik som utredning och kartläggning vid misstänkt bipoläritet eller psykosutveckling är uppdrag som passar vår kompetens väl. Vårt behandlingshem får ofta utredningsuppdrag kring ungdomar som inte har kunnat utredas i öppenvård på grund av svårigheter att delta eller för att de sociala omständigheterna varit för osäkra och riskerat påverka funktionsnivån som ska utredas.

Omvårdnadsbehov

Vårt behandlingshem är väl förberett på anpassningsbehov som är vanligt förekommande bland ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som autism, ADHD eller intellektuella funktionshinder. Det är således en stor andel av de placerade hos oss som har behov av färdighetsträning både gällande sociala situationer och för att klara vardagens grundläggande rutiner som hygien, kost och motion. Vardagen på ett behandlingshem för ungdomar som vårt kännetecknas av hög kontinuitet i bemanning, personal med kunskap om funktionshinder, fasta rutiner samt få och tydliga regler.

Ålder

WeMinds behandlingshem i Stegsholm utanför Stockholm vänder sig till unga killar och deras familjer. Vi har inskrivningsålder från 14 till 17 år. Man kan dock bo kvar för behandling även efter att man fyllt 18 år om behov kvarstår, men måste flytta vidare från verksamheten innan man fyller 19 år. Ungdomarna som bor på vårt HVB-hem är därför mellan 14-18 år gamla.

Problem som inte hör till vår målgrupp

WeMinds behandlingshem i Stegsholm utanför Stockholm är specialiserad på kombinationen psykosociala och psykiatriska behov. För att kunna erbjuda högt specialiserad vård kan de placerades behov inte skifta för mycket. Detta innebär att vi tyvärr inte kan hjälpa individer med missbruk eller kriminalitet i sin problembild, även om man stämmer in på målgruppen i övrigt.

Problemområden vårt behandlingshem arbetar med

● ADHD
● Aggression och impulskontroll
● Autismspektrumtillstånd
● Bipolärt syndrom
● Depression
● Intellektuella funktionshinder
● Psykossjukdom och psykosnära tillstånd
● PTSD
● Självskadebeteenden
● Social fobi
● Tvångssyndrom (OCD)
● Ångestsyndrom

Behandlingen

Tvärprofessionellt samarbete

Grunden i behandlingsmodellen på WeMind HVB behandlingshem är ett system med tvärprofessionella team. Kring varje ungdom skapar vi ett behandlingsteam bestående av tre yrkeskategorier; psykolog, socionom och behandlingsassistent. De olika yrkesgrupperna tar olika roller i arbetet runt den unge.

Psykologen ansvarar för utredning, individualterapi och handledning av personalgruppen.

Socionomen är vår expert på nätverksarbete och ansvarar för familjearbete och samverkan med skola och socialtjänst.

Behandlingsassistenten har som kontaktpersoner rollen att ha extra koll på den unges särskilda behov i verksamhetens vardag.

Tillsammans skapar teamet en flexibel insats utifrån varje uppdrags speciella förutsättningar.

Bemötande med hjälp av TBA

Bemötande är en mycket viktig del i att hjälpa individer till förändring. På WeMind HVB behandlingshem använder vi oss av tillämpad beteendeanalys (TBA) som huvudsaklig metod för att förstå beteendens uppkomst och vidmakthållande.

Detta innebär att vi lägger stor vikt vid att kartlägga sammanhanget i vilket ett beteende uppstår och försöka förstå vilka konsekvenser beteendet får för individen.

Genom att förstå denna verkningsmekanism kan vi genom att planera den fysiska och sociala miljön öka eller minska sannolikheten för ett visst beteende.

Den viktigaste komponenten i detta arbete är att skapa en uppmuntrande och tillåtande miljö som präglas av tro på individens förmåga.

Med hjälp av TBA utformar vi strategier för personalens bemötande i relation till de ungas utmaningar. Hela personalgruppen har tät handledning med behandlingshemmets psykologer för att få möjlighet att reflektera kring de utmaningar det innebär att utmana de inlärda strategier ungdomarna flyttar till oss för att lära om.

För att tydliggöra för, och påminna den unge om, vilka beteenden som är eftersträvansvärda utformas individanpassade belöningsscheman där man tydligt belönas för nyckelbeteenden.

Dessa scheman underlättar även för personalen att tydligt uppmärksamma och berömma beteenden i linje med vårdplanen.

KBT-behandlingshem med individualterapi

Utöver bemötande är individualterapi ofta en viktig del i förändringsarbetet. Alla ungdomar som är inskrivna på WeMind HVB har en av våra psykologer som ansvarig för utformning av dennes individuella behandlingsplan och terapi.

Vår behandlingsfilosofi gör oss speciellt lämpade som ett behandlingshem för ungdomar med ångest och depression. Alla våra psykologer är utbildade i Kognitiv Beteendeterapi (KBT), som vilar på samma inlärningsteoretiska grund som beteendeanalys. KBT är den rekommenderade psykologiska behandlingsinsatsen vid ett stort antal psykiatriska diagnoser inom ångest och depression.

I och med att vi har egna psykologer på plats heltid på behandlingshemmet så har vi en unik möjlighet att erbjuda intensiva och flexibla behandlings- och utredningsinsatser som ett utredningshem även i ärenden där det tidigare varit svårt att genomföra. Ungdomarna vistas hela veckorna i samma miljö som sina psykologer och det finns gott om tid för förtroendeskapande aktiviteter utöver själva psykologsamtalen.

Medicinsk behandling

För att kunna sköta medicinsk behandling och uppföljning har vi egen sjuksköterska och läkare på WeMind HVB-hem. Båda är specialistutbildade inom psykiatri. Vår medicinska personal träffar ungdomarna 1-2 gånger i månaden eller oftare vid behov. Vi har därmed kapacitet att ombesörja farmakologisk behandling och uppföljning runt varje ungdom när det behovet finns.

Familjeinsatser

För att de inskrivna ungdomarnas familjer ska kunna bli en aktiv del i förändringsarbetet som görs i verksamheten arbetar vi med att involvera dem i att använda samma tänk och bemötandestrategier som personalen. Med hjälp av familjesamtal, hembesök från behandlingsteam, hemuppgifter och hemvistelsekontrakt arbetar vi med att förändra miljö och beteende även i hemmet. Arbetet med familjen intensifieras ofta mot slutet av en placering när den unge står i beredskap att flytta åter till hemmet.

Behandlingsmetoder vi arbetar med

● Tillämpad beteendeanalys (TBA)
● Individualterapi med psykolog (KBT)
● Färdighetsträning i grupp (DBT)
● Familjestöd
● Träning i sociala och vardagliga färdigheter

Vardagen på ett behandlingshem
för unga

Hur ser en dag ut när man bor hos oss?

Frågan ovan är den vanligaste vi får i början av kontakten med en ny familj som letar efter ett tryggt behandlingshem för sin ungdom i Stockholm. Svaret är att vardagen ser väldigt olika ut för olika ungdomar beroende på vilka behov de har. Men vi ska försöka ge en bild av ungefär vad man kan vänta sig.

Daglig planering med individuellt veckoschema

Varje ungdoms dagliga planering utgår från dennes veckoschema. Varje veckoschema är individuellt och utgår från vilka målsättningar vi har med arbetet just för tillfället. De aktiviteter som finns med i schemat är belöningsgrundande och genom att göra dem tjänar den unge in marker som kan användas i behandlingshemmets kiosk eller växlas in till pengar vid veckans slut.

Exempel på aktiviteter som kan vara med på ett veckoschema är: skolnärvaro, psykologsamtal, städa sitt rum, mötesdeltagande, arbeta med terapiuppgifter, läkarbesök, motion eller att hjälpa till i köket. Möjligheterna är dock i stort sett obegränsade och den unge diskuterar upplägget tillsammans med sin psykolog för att vi ska hitta en bra nivå och hålla motivationen att arbeta med sina mål hög. Målbeteenden i veckoschemat ska alltid ha koppling till målen i vårdplanen.

Många olika typer av sysselsättning

Den individuella faktor som påverkar hur vardagen ser ut mest är vilken typ av sysselsättning den unge har. De ungdomar som bor på vårt HVB-hem går antingen i skolan, har en praktikplats eller fokuserar helt på sin behandling och har daglig verksamhet på plats hos oss.

Vilken skola den unge går i beror på ålder, tidigare skolresultat och intressen. Vi samarbetar med flera grund- och gymnasieskolor som tillsammans erbjuder en bred variation av undervisning (både teoretisk, praktisk och på olika nivåer) som vi försöker matcha till den unges behov.

Ungdomar som inte har skolplikt kan, i samråd med familj och uppdragsgivare, välja att göra praktik istället för att gå i gymnasiet. Detta kan vara ett bra sätt att lära sig mer om arbetslivet och kanske besluta sig för vad man vill studera längre fram.

De ungdomar som har verksamhet på plats hos oss får ofta hjälpa till på gården. Exempel på sysslor är matlagning, städning eller trädgårdsarbete. Detta kan vara en bra nivå på aktivitet för en person med låg funktionsnivå, som väntar på skolstart, som vill sysselsätta sig på loven eller som behöver extra mycket tid att fokusera på sin behandling.

Goda möjligheter till en aktiv fritid

Det finns goda möjligheter till en aktiv fritid när man bor på WeMind HVB. Förutom att vi har fina möjligheter att sysselsätta sig på plats med till exempel pingisrum, basketkorg, fotbollsplan och tv-spel på plats på gården så har vi aktivt samarbete med föreningslivet. Det innebär att en ungdom till exempel kan ha musikundervisning, spela fotboll och innebandy eller hänga på att fiska eller bada i närområdet.

Ett behandlingshem för ungdomar med stor delaktighet

Ungdomarna görs delaktiga i boendemiljö och aktiviteter genom veckovisa protokollförda husmöten. Vi har ett system för hur ungdomarna kan önska helgaktiviteter och restaurangbesök samt ta upp frågor och synpunkter gällande det dagliga livet på vårt behandlingshem. En förslagslåda finns även i varje avdelning för att kunna föreslå saker till mötet.

Utvärdering

För att kunna uttala oss om huruvida de insatser de placerade ungdomarna får på vårt behandlingshem i Stockholm ger önskad effekt är det avgörande att systematiskt utvärdera utvecklingen. När vi pratar om utvärdering av våra insatser är vi både intresserade av att kunna uttala oss om den enskilde ungdomens utveckling under placeringstiden och dessutom av att känna till vilken påverkan våra insatser har på gruppnivå. Det vill säga vad som är medelresultatet av en placering hos oss. Här nedan berättar vi om våra olika system för systematisk uppföljning.

Individärenden

Vi jobbar ofta med relativt olika målsättningar både på kort och lång sikt i olika ungdomsärenden och det är därför behöver utvärderingen fokusera på det som är viktigast i varje placering. I ett ärende kan det vara ett påtagligt överskottsbeteende som självskada, utagerande eller risktagande som står i fokus medan andra kan ha ett initialt jobb med centrala underskottsbeteenden som att äta, komma ut från sitt rum eller ta sin medicin. Gemensamt för alla ungdomar som kommer till vårt behandlingshem är dock att de har målbeteenden som vi fokuserar på, ofta några akuta som blir det initialt fokus för arbetet (som ovan nämnda exempel) och efter att vi kommit en bit in i behandlingen mer fokus på målbeteenden inriktade på att bygga upp strategier för ett mer självständigt liv. 

De individuella placeringarna följs med flera utvärderingsmått med utgångspunkt i dessa målbeteenden. Tre gånger dagligen görs beteenderegistreringar av behandlingspersonalen som ligger till grund för utvärdering och vid behov justering av bemötande och andra insatser. Detta är vår primära utvärdering och ger en dagsfärsk indikation på utvecklingen. Beteenderegistreringarna är också en viktig del i de behandlingsrapporter som ansvarig psykolog sammanställer månadsvis till uppdragsgivare och familj.

På gruppnivå

Den sammanställning som i dagsläget ger den bästa och mest överskådliga bilden av behandlingshemmets resultat på gruppnivå är den analys av behandlingshemmets utskrivningar som görs årligen i kvalitetsberättelsen. Där har vi sammanställt i hur hög grad de uppdrag vi tagit emot avslutats enligt planering, det vill säga med uppfyllda mål. Dessa mål kan som sagt se ganska olika ut i när man tittar på detaljerna, men att utvärdera måluppfyllelse ger en bra bild om vi i det stora hela uppnådde det som var tänkt när placeringen inleddes.

Mellan 2016 och 2019 har 44 ungdomar avslutat sin vård i hos vårt behandlingshem och 28 av dessa (64%) har skrivits ut med uppfyllda mål. Det är en siffra som är väl i linje med andelen patienter som blir hjälpta av psykoterapier som anses framgångsrika. Siffran speglar även komplexitetsgraden i de uppdrag behandlingshemmet tar emot. 11 uppdrag (25%) har avbrutits av Wemind HVB i samförstånd med uppdragsgivarna då det under placeringen visat sig att den unge har behov som ett specialiserat behandlingshem för ungdomar inte kan möta (till exempel droganvändning eller kriminalitet). Beteendena var antingen inte kända före placeringen eller hade rapporterats som avsevärt mindre i omfattning vid inskrivningsbedömningen. Fem uppdrag (11%) har slutat i sammanbrott (till exempel i tre fall efter att den unge avvikit och ej samtyckt till återplacering, eller i ett fall efter grovt våld mot personal). 

Placeringstiden för en genomförd placering är i genomsnitt 12,4 månader medan genomsnittstiden för en placering som inte når målen är betydligt kortare, 4,3 månader. Av detta kan man dra slutsatsen att en stor del av den vård som ges på behandlingshemmet leder till avslut med genomförda mål, medan de uppdrag som inte lyckas oftast avslutas inom ett par-tre månader. Statistiken för ett visst år innehåller alltså i regel de inskrivningar från året innan som ledde till genomförd vård och de av årets inskrivningar som inte gjorde det. Vid varje tidpunkt man sammanfattar finns alltså en majoritet av det senaste årets inskrivna ungdomar som kommer skrivas ut med genomförd vård  fortfarande placerade i HVB-hemmet. 

Vi publicerar alltid kvalitetsberättelsen i sin helhet på vår hemsida för den som vill ta del av utvärderingsarbetet på gruppnivå i sin helhet.

Myndighetstillsyn

För att få bedriva HVB måste man ha tillstånd genom Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Om man bedriver ett behandlingshem för ungdomar och barn har IVO dessutom i uppdrag från regeringen att följa upp hur verksamheten bedrivs och hur barnen har det genom en tillsyn minst en gång per år.

WeMind HVB publicerar alltid IVOs tillsynsrapporter på hemsidan så att den som är intresserad ska kunna ta del av hur myndigheten bedömer vårt arbete som behandlingshem för unga med ångest och depression.

Våra avdelningar

På Gålö har vårt behandlingshem för ungdomar tre avdelningar med olika storlek med olika specialiteter inom vår målgrupp. Alla tre ligger på samma tomt och har en kort promenad mellan varandra. 

Hus A

Vår stora avdelning med plats för elva ungdomar ligger i den gamla skolbyggnaden på Stegsholm. Huset har nio ungdomsrum på övervåningen och två på bottenvåningen. Här i huset lagas maten till hela verksamheten av vår kock och det är ofta liv och rörelse. Vi har uppehållsrum och kök på nedervåningen och där finns tv-spel och fussball som kan användas under rummens öppettider. 

I Hus A jobbar alltid minst två behandlingsassistenter och på natten sover en personal på varje våning.Rummen på övervåningen har egna handfat i rummen och delar fyra toaletter. På nedervåningen ligger duscharna, tvättstugan samt de toaletter som boenderummen på nedervåningen använder.

Hus B

Vår mellanstora avdelning med plats för sju ungdomar. Här är tempot lägre och flera ungdomar har bott hos oss lite längre tid. I Hus B är boendemiljön öppen mellan kök och vardagsrum dygnet runt och de som bor här har oftast en högre grad av självständighet. I huset finns tv-spel, pysselhörna och mycket kort- och brädspel som används flitigt. 

I Hus B jobbar en behandlingsassistent dygnet runt och denne sover på nedervåningen bredvid ytterdörren. Alla ungdomsrum har tvättställ och spegel och tre gemensamma toaletter finns i huset. På bilden ligger Hus B på höger sida, det vänstra huset är Hus C där samtalsrum, mötesrum och kontor för behandlingsledningen ligger. Här finns inga boenderum.

Hus E

Vår lilla avdelning med plats för fem ungdomar. Vår mest personaltäta avdelning där individanpassningen kan bli allra störst. Fyra ungdomsrum ligger på övervåningen medan personal och en ungdom sover på nedervåningen. Kök och vardagsrum i öppen planlösning. I huset finns tv-spel och läshörna.

I Hus E bemannar vi efter behov men grundbemanningen är att en personal sover där på natten.