• Behandling

Behandling

Bemötande

WeMind Stegsholm använder sig av tillämpad beteendeanalys (TBA) som huvudsaklig metod för att förstå beteendens uppkomst och vidmakthållande. Detta innebär att vi lägger stor vikt vid att kartlägga sammanhanget i vilket ett beteende uppstår och försöka förstå vilka konsekvenser beteendet får för individen. Genom att förstå denna verkningsmekanism kan vi genom att planera den fysiska och sociala miljön öka eller minska sannolikheten för ett visst beteende. Den viktigaste komponenten i detta arbete är att skapa en uppmuntrande och tillåtande miljö som präglas av tro på individens förmåga.    
 

Med hjälp av TBA utformar vi strategier för personalens bemötande. Hela personalgruppen har tät handledning med verksamhetens psykologer för att få möjlighet att reflektera kring de utmaningar det innebär att utmana de inlärda strategier ungdomarna flyttar till oss för att lära om. För att tydliggöra för, och påminna den unge om, vilka beteenden som är eftersträvansvärda utformas individanpassade belöningsscheman där man tydligt belönas för nyckelbeteenden. Dessa scheman underlättar även för personalen att tydligt uppmärksamma och berömma beteeden i linje med vårdplanen.


Individualterapi

Alla ungdomar som är inskrivna på WeMind Stegsholm har en egen psykolog som är ansvarig för utformning av dennes individuella behandlingsplan.
 

Alla våra psykologer är utbildade i Kognitiv Beteendeterapi (KBT), som vilar på samma inlärningsteoretiska grund som beteendeanalys. KBT är den rekommenderade psykologiska behandlingsinsatsen vid ett stort antal psykiatriska diagnoser inom ångest och depression. 
 

I och med att vi har egna psykologer på plats heltid i verksamheten har vi en unik möjlighet att erbjuda intensiva och flexibla behandlings- och utredningsinsatser även i ärenden där det tidigare varit svårt att genomföra. Ungdomarna vistas hela veckorna i samma miljö som sina psykologer och det finns gott om tid för förtroendeskapande aktiviteter utöver själva psykologsamtalen.

Medicinsk behandling
För att kunna sköta medicinsk behandling och uppföljning har vi egen sjuksköterska och läkare. Båda är specialistutbildade inom psykiatri. Vår medicinska personal träffar ungdomarna 1-2 gånger i månaden eller oftare vid behov. Vi har därmed kapacitet att helt ombesörja farmakologisk behandling runt varje ungdom när det behovet finns.


Familjeinsatser

För att de inskrivna ungdomarnas familjer ska kunna bli en aktiv del i förändringsarbetet som görs i verksamheten arbetar vi med att involvera dem i att använda samma tänk och bemötandestrategier som personalen. Med hjälp av familjesamtal, hembesök från behandlingsteam, hemuppgifter och hemvistelsekontrakt arbetar vi med att förändra miljö och beteende även i hemmet. Arbetet med familjen intensifieras ofta mot slutet av en placering när den unge står i beredskap att flytta åter till hemmet.

Insatser vi arbetar med

  • Tillämpad beteendeanalys (TBA)
  • Individualterapi med psykolog (KBT)
  • Färdighetsträning i grupp (DBT)
  • Familjestöd
  • Träning i sociala och vardagliga färdigheter